fbpx

Általános Szerződési Feltételek
Esküvői & Eljegyzési Filmes és Fotós szolgáltatásokra

1. Megrendelő a Szerződés fotós és filmes szolgáltatásokra (a továbbiakban Szerződés) aláírásával megbízza a Szolgáltatót a Szerződés szerinti esküvői filmek / fotók elkészítésével, a Szerződésben foglalt díj ellenében az alábbi feltételek szerint. Szolgáltató az alábbiakban részletezett tevékenységet / feladatokat Megrendelő utasításai szerint és Megrendelő érdekében, az alábbiakban részletezettek szerint teljesíti, továbbá kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges tapasztalattal, tudással, technikai felszereltséggel rendelkezik.

2. A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szerződésben írt időpontra szervezett fotózási, valamint filmkészítési feladatok elvégzésével, és a felvételekkel kapcsolatos fotográfiai utómunkáival, videó felvételek készre vágásával különös tekintettel az alábbiakra:

* Szolgáltató vállalja a feladatok legjobb szakmai tudása szerinti maradéktalan teljesítését, köteles a fénykép- és videó felvételeket a tőle elvárható legmagasabb minőségben elkészíteni.

* Szolgáltató köteles a Szerződő felek által előzetesen egyeztetett, Szerződésben szereplő fénykép- és videó felvételi időpontokban, helyszíneken megfelelő felszereléssel megjelenni. A Szerződésen felüli rendelkezésre állás lehetséges, akár a helyszínen is kérhető, de külön költséggel jár, a mindenkori árlistában foglalt óradíjak alapján.

* Szolgáltató vállalja, hogy a felvétel utolsó napját követően legkésőbb 60 napon belül a Szerződésben részletezett filme(ke)t és fotókat átadja Megrendelő részére.

* Az elkészült digitális fotók privát webgalérián keresztül, míg az elkészült film(ek) videómegosztó portálon keresztül kerülnek átadásra a Megrendelő felé.

3. Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy a Szerződés aláírását megelőzően Megrendelő tájékozódott a Szolgáltató által készített fénykép- és videó felvételek művészi irányáról, korábbi munkáit, referenciáit weboldalán és Vimeo profilján megtekintette. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fénykép- és videó felvételeket a helyszín, környezet, az időjárási körülmények és fényviszonyok jelentős mértékben befolyásolják.

4. Megrendelőnek a Szerződésben meghatározott számú finomhangolt fotó valamint film kerül átadásra. Szolgáltató a finomhangolt fotókon és átadott filmeken szín- és kontraszt korrekciót végez, valamint lágy effektelést; pl.: játék a színekkel, színátmenetekkel, fókusszal. A Megrendelő elismeri, hogy Szolgáltató fénykép és filmfelvétel készítési, valamint vágási / kép kidolgozási stílusával tisztában van, azt tudomásul vette, elfogadta és ezen információk alapján köti meg a Szerződést. Amennyiben Megrendelőnek a Szolgáltató stílusától eltérő igényei merülnek fel, azt Megrendelő a Szolgáltató felé előzetesen jelzi és ezek teljesítéséről Szerződő felek előzetesen írásban egyeztetnek.

5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a fotózáson / filmforgatáson, Megrendelő hibájából nem áll rendelkezésre a Szerződésben meghatározott idő a felvételek elkészítéséhez, vagy a Szolgáltató önhibáján kívül akadályoztatva van a felvételek elkészítésében, akkor a Szolgáltató nem tudja garantálni a tőle elvárt minőséget, valamint a felvételek vállalt mennyiségét és hosszait.

6. Kreatív felvételek: amennyiben a Szerződés tartalmaz kreatív felvételeket, úgy Megrendelő vállalja, hogy az esküvő alatt vagy az előzetesen egyeztetett külön időpontban minimum 1 óra időtartamot biztosít Szolgáltató részére a megfelelő minőségű és mennyiségű kreatív felvétel elkészítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha Megrendelő hibájából nem áll rendelkezésre a fent meghatározott minimális idő a kreatív felvételek elkészítéséhez, vagy a Szolgáltató önhibáján kívül akadályoztatva van a kreatív felvételek elkészítésében, akkor a Szolgáltató nem tudja garantálni a tőle elvárt minőséget, valamint a felvételek vállalt mennyiségét és hosszait.

7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem szokványos világítás okozta rossz képminőségért (pl. erős pink, zöld, kék fények). Megrendelő tudomással bír arról, hogy Szolgáltató természetes világítást javasol a felvételek készítéséhez.

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében létrejött és átadott fotók, felvételek, filmek utólagos finomhangolásainak igényét Megrendelő, az átadást követő 30 napon belül jelzi írásban Szolgáltató felé. A 30. nap után beérkező ügyféligényeket Szolgáltató nem köteles végrehajtani, illetve Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az igényelt munkákat egy újabb projekt keretében végzi el, újabb árajánlat alapján.

9. Szolgáltató által vállalt utólagos módosítások: Az átadott fotókon és filmeken az Megrendelőnek 2 alkalommal van lehetősége módosításokat igényelni, melyeket a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül teljesít. A 2 módosítást követően további módosításra is van lehetőség, de ez extra költséget jelent. Módosítás esetén az eredeti ütemterv módosításonként – módosítás mértékétől függően – 2-5 nappal meghosszabbodik.

10. Adattárolás: Szolgáltató a teljes fotó és film nyersanyagot a fotózás / filmfelvétel időpontját követően 1 évig tárolja. Amennyiben Megrendelő bármilyen utólagos módosítást, új vágást kíván megrendelni, erre a fotózás / filmfelvétel időpontjától számított 1 éven belül van lehetősége. Megrendelő vállalja, hogy az átadott fotó és film anyagot legkésőbb a fotózástól / filmfelvételtől számított 1 éven belül letölti Szolgáltató szerveréről. Az fotózást / filmfelvételt követő 1. év végétől Szolgáltató nem tárolja a fotó és film anyagokat, a fotózást / filmfelvételt követő 1 év elteltével a teljes anyag törlésre kerül.

11. Esküvői album: a képek átadását követően Megrendelő 30 napon belül megküldi kép szelekcióját Szolgáltató részére az esküvői albumhoz (amennyiben a választott csomag ilyet tartalmaz). Szolgáltató vállalja, hogy a képek kiválasztását követő 20 napon belül eljuttatja az esküvői album terveit Megrendelőhöz. Megrendelő jóváhagyja a terveket (változtatások kérelmezése lehetséges). Megrendelő vállalja, hogy a végleges esküvői album designt a megküldéstől számított 30 napon belül jóváhagyja. Amennyiben Megrendelő nem küldi el a kép szelekciót, valamint nem hagyja jóvá a végleges esküvői album designt legkésőbb az esküvőtől számított 1 éven belül, úgy ezzel lemond az esküvői albumról. Az esküvőtől számított 1 év elteltével a Szolgáltató nem vállalja az esküvői album elkészítését.

12. Fotók és filmfelvételek szelekciója: Megrendelő beleegyezik, hogy a finomhangolt és átadott fotók, valamint a vágott filmben szereplő felvételek válogatását a Szolgáltató végzi, mivel ez a munkafolyamat szakmai és művészeti nézőpontot igényel. Megrendelő vállalja, hogy legkésőbb a képek átadását követő 30 napon belül megküldi a retusálandó képeket (amennyiben a választott csomag ilyet tartalmaz). Amennyiben Megrendelő nem küldi meg Szolgáltató részére a retusálandó képek szelekcióját legkésőbb a fotózástól számított 1 éven belül, úgy ezzel lemond a retusált képekről. Az fotózástól számított 1 év elteltével a Szolgáltató nem vállalja a képek retusálását.

13. A filmekhez a Megrendelő által kiválasztott zeneszámokat Szolgáltató nem köteles felhasználni az átadott filmekhez, különösképpen, ha azok harmadik fél szerzői jogvédelme alá tartoznak. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben szerzői jogvédelem alá tartozó zene szerepel a filmjében, úgy azt csak olyan privát módon használja, mely felhasználással nem sérti meg a szerzői jogokat.

14. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tartalma megegyezik a Szerződésben részletezett szolgáltatásokkal. Bármilyen egyéb, a Szerződésben fel nem sorolt szolgáltatás külön költséget jelent.

2. Szolgáltató kötelezettségei

1. Szolgáltató kötelezettséget vállal az I. pontban meghatározott feladatok pontos és szakszerű elvégzésére.

2. A szakember személye: Szolgáltató képviseletében bármely alkalmazottja, alvállalkozója eljárhat, aki a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkezik.

3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést (így különösen: betegség, forgalmi akadály, baleset stb.), úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a Megrendelő részére.

4. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a felvételek készítése során mindenkor a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva jár el.

5. Szolgáltató a munkát a következő feltételek teljesülését követően kezdi meg: (1) a Szerződés mindkét fél által aláírásra került, és (2) a Szerződésben foglalt foglaló megfizetésre került Szolgáltató felé.

6. Szolgáltató a kész filme(ke)t, fotókat a felvételt követően 60 napon belül köteles átadni.

7. A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni. A Szolgáltató a Megrendelő utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Szolgáltatónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Megrendelő köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megrendelő nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató az utasítás teljesítését megtagadhatja.

8. Szolgáltató kapcsolattartási adatai a következők:

Név: Vigh Csaba
Telefonszám: +3630-340-6565
E-mail cím: studio@artsillustratedstudios.pro

3. Megrendelő kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a Szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat a Szerződésben írt rendelkezéseknek megfelelően kifizetni.

2. Fotózási / filmezési napokon az étel és ital ellátást Megrendelő biztosítja a Szolgáltató számára. Megrendelő az étkezést a vendégek étkezésével egyidőben biztosítja, annak érdekében, hogy Szolgáltató az étkezések előtti és utáni programokat rögzíthesse.

3. Megrendelő támogatja Szolgáltatót feladatai ellátásában azáltal, hogy megad minden információt számára a feladatok végrehajtásához. Megrendelő köteles – amennyiben készül ilyen – a forgatókönyvet a Szolgáltató részére legalább 7 nappal a felvételt megelőzően megküldeni. Forgatókönyv hiányában a Szerződő felek a Megrendelő által megkívánt fotózási és filmkészítési feladatokat előzetesen, de legkésőbb 5 nappal a felvételt megelőzően egyeztetik. A Megrendelő köteles továbbá legkésőbb a felvétel előtt 1 héttel tájékoztatni Szolgáltatót minden olyan információról (időbeosztás, pontos helyszínek, szolgáltatók elérhetőségei, amennyiben együttműködésre van szükség, az eseményen a Megrendelő nevében rendelkezni jogosult személy(ek) elérhetőségei stb.), amely a Szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ezen információk átadásának elmulasztásából eredő hibákért illetve az ezen okból történő hibás teljesítésért és az esetlegesen bekövetkező károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben írtakhoz képest módosítást eszközöl, az ilyen módosítások kapcsán esetlegesen felmerülő többletköltségek őt terhelik. Minden módosításról, felmerülő extra kérésekről köteles haladéktalanul, írásban értesíteni Szolgáltatót.

5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fényképezés és filmkészítés időtartama alatt a Megrendelő, a szerződött szolgáltatók alkalmazottai, illetve egyéb a fényképezés, videózás helyszínein tartózkodó – a Megrendelőhöz kapcsolható – személyeknek felróhatóan (különösen szándékos vagy gondatlan rongálás esetén) a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonában lévő technikai felszerelésekben, berendezésekben kár esik, a kár megtérítéséért felel.

4. Együttműködés

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködnek a jelen rendelkezések végrehajtása, a végrehajtás módjának, eredményének, minőségének ellenőrzése céljából, és egyeztetnek, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének előmozdítására, a felmerülő tisztázást igénylő kérdések megvitatására.

5. Díjazás, fizetési kötelezettségek

1. Szolgáltató a Szerződés keretében vállalt feladatok teljesítése miatt, előre megállapított szolgáltatási díjban részesül.

2. Felek által megállapított szolgáltatási díjat a Szerződés tartalmazza.

3. A Szolgáltatási Díj magában foglalja Szolgáltatónak a megbízás ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét és kiadását (pl. utazási költség), kivéve az egyéb extra kérésekkel kapcsolatos költségeket, melyek külön ajánlat alapján kerülnek elfogadásra.

4. A Szolgáltatási Díj tartalmazza a fénykép-, és videó felvételek XI. pontjában részletezett felhasználás szerinti felhasználási díját is.

5. A Szolgáltatási Díj kiegyenlítése az alábbiak szerint történik:

* Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződés szerinti foglaló összegét megfizeti Szolgáltató részére. Megrendelő tudomással bír a foglaló jelentéséről, így tisztában vannak azzal a ténnyel is, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételére az ő hibájából nem kerül sor (pl. az esküvő elmarad, a foglalt dátum halasztásra kerül), Megrendelő nem kaphatja vissza a foglaló összegét. A foglaló összege a Szolgáltatási Díj végösszegébe beszámításra kerül.

* A Szolgáltatási Díj második, fennmaradó része legkésőbb egy nappal az esküvő / fotózás / filmezés előtt, de legkésőbb az esküvő / fotózás / filmezés napjának reggelén esedékes.

* A Szolgáltatási Díjat Megrendelő készpénzben vagy Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással fizeti meg.

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben írt Szolgáltatási Díj nem tartalmazza a fotózási,- videó készítési helyszínek használatával, illetve használatának engedélyezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket. Ezek az esetlegesen felmerülő költségek Megrendelőt terhelik.

7. Amennyiben a Megrendelő valamely összeg megfizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben írt késedelmi kamat felszámítására.

6. Szavatosság

1. Szolgáltató a Szerződésben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.

2. Szolgáltató nem tehető felelőssé a hibákért és a nem rögzített pillanatokért abban az esetben, ha a vendégek, vagy egyéb szolgáltatók fényképezéssel, videózással, vagy más módon akadályozzák a teljesítését. Nem terheli továbbá felelősség a Szolgáltatót a beállítások során esetlegesen a Megrendelő, vagy a vendégek, egyéb szereplők ruházatának sérülése következtében keletkezett károkért.

7. A szerződés módosítása, megszűnése

1. Szerződő felek megállapodásának megfelelően a Szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, szüntethetik meg.

2. Megrendelő és Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha az egyik fél a másik fél szerződéses vagy egyéb jogait, jogos érdekeit sértő súlyos szerződésszegést követ el.

3. Ha a Megrendelő együttműködési kötelezettségét oly mértékben megsérti, hogy az a Szerződésben vállalt feladatok teljesítését akadályozza, vagy ellehetetleníti, akkor Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben Szolgáltató a Szerződésben írt teljes szolgáltatási díjra jogosult.

4. Amennyiben Megrendelő a Szerződésben írt fizetési kötelezettségének az ott írt határidőkben nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem köteles teljesíteni. Ez a tény nem minősül szerződésszegésnek és a Megrendelő ezen esetre a Szolgáltatóval szemben támasztott bármiféle kártérítési, vagy egyéb igényükről kifejezetten lemondanak.

5. A Szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak egymással, Megrendelő megfizeti a Szolgáltató részére a teljesítéssel arányos díjat.

8. Titoktartás

1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató munkája során tudomására jutott üzleti titkokat és a szakmai tevékenysége során tudomására jutott alapvető fontosságú információkat, valamint a Szerződésben írt rendelkezéseket harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.

2. A Szolgáltató köteles a tevékenysége során tudomására jutott magánéletre vonatkozó titkokat, valamint a Megrendelőre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő jogos érdekeit sértené.

9. Szerzői jogi feltételek

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során létrejövő felvételekre, azok nyersanyagaira, azok minden elemére (pl. felvétel, tartalom, egyedi zene, grafikai megoldások, szövegek stb.) a szerzői jogra, valamint az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok irányadók és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogok Szolgáltatót illetik meg.

2. Felek megállapodásának megfelelően Szolgáltató a Szerződés keretében létrejövő, átadott film(ek) és fotók tekintetében időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít Megrendelő számára privát felhasználásra. Megrendelő az engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át, harmadik személynek a film(ek), fotók, felvételek felhasználására további engedélyt nem adhat.
________________

10. A személyes adatok védelme

1. A fényképezőgép és a videókamera által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

2. A Szerződés alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a felvétel területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében megadottnak tekintendő.

3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre és vendégeire, illetve egyéb szereplőkre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki (kivéve a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében), és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

4. A Szerződésben írt feladatok ellátása során Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

5. Szolgáltató mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről (részletes Adatkezelési Tájékoztató).

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Szolgáltató a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

7. A Szolgáltató valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

8. Megrendelő a Szerződés ellenjegyzésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató személyes adataikat felhő alapú alkalmazások segítségével tárolja, ilyen célból a felhőszolgáltató részére továbbítsa.

9. Megrendelő a Szerződésben engedélyezi továbbá Szolgáltató számára a Szerződés teljesítése során keletkező felvételek szerkesztését, módosítását és utómunkálatait beleértve a kompozíció készítés, optikai módosítás tevékenységeket a megbízás megvalósítása érdekében.

11. Az elkészült felvételek felhasználása

1. Megrendelő a Szerződés ellenjegyzésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a felvétel alkalmával készített fényképeket és videófelvételeket Szolgáltató – referenciái bemutatása céljából – saját logójával ellátva korlátlanul felhasználja saját weboldalán, közösségi oldalain, kiadványokban, szakmai versenyeken, egyéb megjelenései kapcsán.

2. Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá, hogy a Szolgáltató felhasználhassa az elkészült anyagot a portfóliójában, a Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés szerinti Szolgáltatási Díj 30%-át megfizeti extra költségként az exkluzív jogokért.

3. A Szerződés keretében létrejövő felvételek, elkészült fotók és film(ek) céges felhasználása kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával és a Szolgáltatóval megegyezett díj ellenében lehetséges.

4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a fotók és filmek social media felhasználása esetén a fotó és film kredit minden esetben feltüntetésre kerül a következők szerint: @artsillustratedstudios

5. Megrendelő hozzájárul, hogy az általa felhasznált fotókon és filmeken Szolgáltató logója feltüntetésre kerüljön.

6. Megrendelő vállalja továbbá, hogy a fénykép- és videó felvételek készítéséről és a XI/1. pontban írt célból történő felhasználásról értesíti a felvételen megjelent vendégeket, egyéb szereplőket. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelemfelhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény / felvétel során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt / felvételt megelőzően is.

7. Ha a fénykép- és videó felvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről köteles tájékoztatni az érintettet.

8. A rendezvényeken / felvételen Szolgáltató minden esetben lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatóját, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

12. Irányadó rendelkezések, jog

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdések a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

13. Viták rendezése

1. Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

2. Szerződő felek megállapodásának megfelelően amennyiben a XIII/1. pontban írt tárgyalások útján nem jutnak eredményre úgy arra az esetre kikötik a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

________________

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk Önt a Szolgáltatóval kötött Szerződésben szereplő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja Önt, hogy megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Szolgáltató weboldalán (www.artsillustratedstudios.pro) és székhelyén.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

* Átlátható tájékoztatás:
Jelen adatkezelési tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

* Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

* az adatkezelés célja,
* az érintett személyes adatok kategóriái,
* azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
* a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

* Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

* Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Szolgáltató – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

* a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte,
* az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
* az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
* a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte,
* uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

* Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult kérni, hogy a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

* vitatja az adatok pontosságát,
* jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

* Adathordozhatósághoz való jog:

* Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

* Tiltakozáshoz való jog:

* Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

A Szolgáltatóhoz fordulhat, ha ezen jogait szeretné gyakorolni: 1085 Budapest, Baross u. 4. E-mail: studio@artsillustratedstudios.pro

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.