fbpx

Általános Szerződési Feltételek


Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) “Egyedi szerződés filmes és fotós szolgáltatásokra” elnevezésű szerződés (a továbbiakban Szerződés) aláírásával megbízza a Szolgáltatót (Arts Illustrated Kft., a továbbiakban Szolgáltató, Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen Szerződő felek) a Szerződés mellékletét képező, Megrendelő által elfogadott ajánlat szerinti filmek / fotók elkészítésével, a Szerződésben foglalt díj ellenében. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi általános szerződési feltételek az irányadók: 

 1. Általános rendelkezések
 1. Rendelkezésre állás: a rendelkezésre állás a Szerződésben rögzítésre kerül. Szerződésen felüli rendelkezésre állás lehetséges, akár a helyszínen is kérhető, de külön költséggel jár, a mindenkori árlistában foglalt óradíjak alapján.
 1. Az elkészült digitális fotók online linken keresztül, míg az elkészült film(ek) videómegosztó portálon keresztül kerülnek átadásra a Megrendelő felé. 
 1. A Szerződés aláírását megelőzően Megrendelő tájékozódott a Szolgáltató által készített fénykép- és videó felvételek művészi irányáról, korábbi munkáit, referenciáit weboldalán és Vimeo profilján megtekintette. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fénykép- és videó felvételeket a helyszín, környezet, az időjárási körülmények és fényviszonyok jelentős mértékben befolyásolják. 
 1. Megrendelőnek a szerződésben meghatározott számú finomhangolt fotó valamint film kerül átadásra. Szolgáltató a finomhangolt fotókon és átadott filmeken szín- és kontraszt korrekciót végez, valamint lágy effektelést; pl.: játék a színekkel, színátmenetekkel, fókusszal. A Megrendelő a Szolgáltató fénykép és filmfelvétel készítési, valamint vágási / kép kidolgozási stílusával tisztában van, azt tudomásul veszi, elfogadja és ezen információk alapján köti meg a Szerződést. Amennyiben Megrendelőnek a Szolgáltató stílusától eltérő igényei merülnek fel, azt Megrendelő a Szolgáltató felé előzetesen jelzi és ezek teljesítéséről Szerződő felek előzetesen írásban egyeztetnek.
 1. Ha a fotózáson / filmforgatáson, Megrendelő hibájából nem áll rendelkezésre a Szerződésben meghatározott idő a felvételek elkészítéséhez, vagy a Szolgáltató önhibáján kívül akadályoztatva van a felvételek elkészítésében, akkor a Szolgáltató nem tudja garantálni a tőle elvárt minőséget, valamint a felvételek vállalt mennyiségét és hosszait.
 1. Kreatív felvételek: amennyiben a Szerződés tartalmaz kreatív felvételeket, úgy Megrendelő az előzetesen egyeztetett külön időpontban minimum 1 óra időtartamot biztosít Szolgáltató részére a megfelelő minőségű és mennyiségű kreatív felvétel elkészítésére. Ha Megrendelő hibájából nem áll rendelkezésre a fent meghatározott minimális idő a kreatív felvételek elkészítéséhez, vagy a Szolgáltató önhibáján kívül akadályoztatva van a kreatív felvételek elkészítésében, akkor a Szolgáltató nem tudja garantálni a tőle elvárt minőséget, valamint a felvételek vállalt mennyiségét és hosszait.
 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem szokványos világítás okozta rossz képminőségért (pl. erős pink, zöld, kék fények). Szolgáltató természetes világítást javasol a felvételek készítéséhez.
 1. A Szerződés keretében létrejött és átadott fotók, felvételek, filmek utólagos finomhangolásainak igényét Megrendelő, az átadást követő 30 napon belül jelzi írásban Szolgáltató felé. A 30. nap után beérkező ügyféligényeket Szolgáltató nem köteles végrehajtani, illetve Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az igényelt munkákat egy újabb projekt keretében végzi el, újabb árajánlat alapján.
 1. Szolgáltató által vállalt utólagos módosítások: az átadott fotókon és filmeken az Megrendelőnek 2 alkalommal van lehetősége módosításokat igényelni, melyeket a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül teljesít. A 2 módosítást követően további módosításra is van lehetőség, de ez extra költséget jelent. Módosítás esetén az eredeti ütemterv módosításonként – módosítás mértékétől függően – 2-5 nappal meghosszabbodik.
 1. Adattárolás: Szolgáltató a teljes fotó és film nyersanyagot az fotózás/filmezés időpontját követően 1 évig tárolja. Amennyiben Megrendelő bármilyen utólagos módosítást, új vágást kíván megrendelni, erre az fotózás/filmezés időpontjától számított 1 éven belül van lehetősége. Megrendelő vállalja, hogy az átadott fotó és film anyagot legkésőbb az fotózástól/filmezéstől számított 1 éven belül letölti Szolgáltató szerveréről. Az fotózás/filmezést követő 1. év végétől Szolgáltató nem tárolja a fotó és film anyagokat, az fotózást/filmezést követő 1 év elteltével a teljes anyag törlésre kerül. 
 1. Fotók és filmfelvételek szelekciója: a finomhangolt és átadott fotók, valamint a vágott filmben szereplő felvételek válogatását a Szolgáltató végzi, mivel ez a munkafolyamat szakmai és művészeti nézőpontot igényel. Megrendelő legkésőbb a képek átadását követő 30 napon belül megküldi a retusálandó képeket (amennyiben a választott csomag ilyet tartalmaz). Amennyiben Megrendelő nem küldi meg Szolgáltató részére a retusálandó képek szelekcióját legkésőbb az fotózás/filmezéstől számított 1 éven belül, úgy ezzel lemond a retusált képekről.  A fotózás/filmezéstől számított 1 év elteltével a Szolgáltató – amennyiben a fotók/felvételek még rendelkezésre állnak – külön költség ellenében vállalja a képek retusálását.
 1. Megrendelő elfogadja, hogy a filmekhez általa kiválasztott zeneszámokat Szolgáltató nem köteles felhasználni az átadott filmekhez, különösképpen, ha azok harmadik fél szerzői jogvédelme alá tartoznak. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben szerzői jogvédelem alá tartozó zene szerepel a filmjében, úgy azt csak olyan privát módon használja, mely felhasználással nem sérti meg a szerzői jogokat.
 1. Bármilyen egyéb, a Szerződésben, illetve annak mellékletében fel nem sorolt szolgáltatás külön költséget jelent.
 1. Felek kötelezettségei
 1. A szakember személye: Szolgáltató képviseletében bármely alkalmazottja, alvállalkozója eljárhat, aki a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
 1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést (így különösen: betegség, forgalmi akadály, baleset stb.), úgy azt haladéktalanul jelzi Megrendelő felé. 
 1. Szolgáltató a felvételek készítése során mindenkor a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva jár el.
 1. A Szolgáltató a Megrendelő utasításait követi. A Szolgáltató a Megrendelő utasításától akkor tér el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató őt erre figyelmezteti. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Szolgáltatónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Megrendelő köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Megrendelő nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató az utasítás teljesítését megtagadhatja.
 1. Fotózási / filmezési napokon az étel és ital ellátást Megrendelő biztosítja a Szolgáltató számára. Megrendelő az étkezést a vendégek étkezésével egyidőben biztosítja, annak érdekében, hogy Szolgáltató az étkezések előtti és utáni programokat rögzíthesse.
 1. Megrendelő támogatja Szolgáltatót feladatai ellátásában azáltal, hogy megad minden információt számára a feladatok végrehajtásához. Megrendelő – amennyiben készül ilyen – a forgatókönyvet a Szolgáltató részére legalább 7 nappal a felvételt megelőzően megküldi. Forgatókönyv hiányában a Szerződő felek a Megrendelő által megkívánt fotózási és filmkészítési feladatokat előzetesen, de legkésőbb 5 nappal a felvételt megelőzően egyeztetik. A Megrendelő továbbá legkésőbb a felvétel előtt 1 héttel tájékoztatja Szolgáltatót minden olyan információról (időbeosztás, pontos helyszínek, szolgáltatók elérhetőségei, amennyiben együttműködésre van szükség, az eseményen a Megrendelő nevében rendelkezni jogosult személy(ek) elérhetőségei stb.), amely a Szerződés teljesítéséhez szükséges. Az ezen információk átadásának elmulasztásából eredő hibákért illetve az ezen okból történő hibás teljesítésért és az esetlegesen bekövetkező károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. Amennyiben Megrendelő a Szerződésben, illetve a Szolgáltató által átadott árajánlatban írtakhoz képest módosítást eszközöl, az ilyen módosítások kapcsán esetlegesen felmerülő többletköltségek őt terhelik. Minden módosításról, felmerülő extra kérésekről köteles haladéktalanul, írásban értesíteni Szolgáltatót.
 1. Amennyiben a fényképezés és filmkészítés időtartama alatt a Megrendelő, a szerződött szolgáltatók alkalmazottai, illetve egyéb a fényképezés, videózás helyszínein tartózkodó – a Megrendelőhöz kapcsolható – személyeknek felróhatóan (különösen szándékos vagy gondatlan rongálás esetén) a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonában lévő technikai felszerelésekben, berendezésekben kár esik, a kár megtérítéséért Megrendelő felel.
 1. Együttműködés
 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy együttműködnek a Szerződés rendelkezéseinek végrehajtása, a végrehajtás módjának, eredményének, minőségének ellenőrzése céljából, és egyeztetnek, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének előmozdítására, a felmerülő tisztázást igénylő kérdések megvitatására.
 1. Díjazás, fizetési kötelezettségek
 1. Szolgáltató a Szerződés keretében vállalt feladatok teljesítése miatt, előre megállapított szolgáltatási díjban részesül.
 1. A Szolgáltatási Díj magában foglalja Szolgáltatónak a megbízás ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét és kiadását (pl. utazási költség), kivéve az egyéb extra kérésekkel kapcsolatos költségeket, melyek külön ajánlat alapján kerülnek elfogadásra. 
 1. A Szolgáltatási Díj tartalmazza a fénykép-, és videó felvételek, a Szerződésben részletezett felhasználás szerinti felhasználási díját is. 
 1. A Szolgáltatási Díj kiegyenlítése az alábbiak szerint történik:
 • Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződés melléklete szerinti Szolgáltatási Díj összegéből a Szerződésben meghatározott mértékű foglalót (a továbbiakban Foglaló) megfizet Szolgáltató részére. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére a Megrendelő hibájából nem kerül sor (pl. az esküvő/esemény/munka elmarad, a foglalt dátum halasztásra kerül), Megrendelő nem kaphatja vissza a Foglaló összegét. A Foglaló összege a Szolgáltatási Díj végösszegébe beszámításra kerül. Amennyiben nem várt körülmények, mint például pandémia esetén az esküvőt/eseményt/munkát szükséges elhalasztani, a Foglaló nem jár vissza, azonban 20%-os átfoglalási díj ellenében lehetőség van egy új dátum foglalására és a korábban fizetett Foglaló beszámítására. 
 • A Szolgáltatási Díj második, fennmaradó része (50%) egy nappal az esemény előtt, de legkésőbb az esemény napjának reggelén esedékes.
 1. A Szerződés mellékletében írt Szolgáltatási Díj nem tartalmazza a fotózási,- videó készítési helyszínek használatával, illetve használatának engedélyezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket. Ezek az esetlegesen felmerülő költségek Megrendelőt terhelik.
 1. Amennyiben a Megrendelő valamely összeg megfizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben írt késedelmi kamat felszámítására.
 1.  Szavatosság
 1. Szolgáltató a Szerződésben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.
 1. Szolgáltató nem tehető felelőssé a hibákért és a nem rögzített pillanatokért abban az esetben, ha a vendégek, vagy egyéb szolgáltatók fényképezéssel, videózással, vagy más módon akadályozzák a teljesítését. Nem terheli továbbá felelősség a Szolgáltatót a beállítások során esetlegesen a Megrendelő, vagy a vendégek, egyéb szereplők ruházatának sérülése következtében keletkezett károkért.
 1. Szerzői jogi feltételek
 1. A Szerződés teljesítése során létrejövő felvételekre, azok nyersanyagaira, azok minden elemére (pl. felvétel, tartalom, egyedi zene, grafikai megoldások, szövegek stb.) a szerzői jogra, valamint az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok irányadók és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogok Szolgáltatót illetik meg. 
 1. Szolgáltató a Szerződés keretében létrejövő, átadott film(ek) és fotók tekintetében időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít Megrendelő számára privát felhasználásra. Megrendelő az engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át, harmadik személynek a film(ek), fotók, felvételek felhasználására további engedélyt nem adhat.
 1. A személyes adatok védelme
 1. A fényképezőgép és a videókamera által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.
 1. A Szerződés alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a felvétel területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében megadottnak tekintendő.
 1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre és vendégeire, illetve egyéb szereplőkre vonatkozó személyes adatokat, dokumentumokat, okmányokat vagy egyéb információkat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki (kivéve a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében), és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.
 1. A Szerződésben írt feladatok ellátása során Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).
 1. Szolgáltató mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről (részletes tájékoztató: Szerződés melléklete – Adatkezelési Tájékoztató).
 1. Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Szolgáltató a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.
 1. A Szolgáltató valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.
 1. Szolgáltató Megrendelő személyes adatait felhő alapú alkalmazások segítségével tárolja, ilyen célból a felhőszolgáltató részére továbbítja.
 1. A Szolgáltató jogosult a Szerződés teljesítése során keletkező felvételek szerkesztésére, módosítására és utómunkálataira beleértve a kompozíció készítést, optikai módosítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megrendelő számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti felvételekhez képest.
 1. Az elkészült felvételek felhasználása
 1. Az elkészült fényképeket és videófelvételeket Szolgáltató – referenciái bemutatása céljából – saját logójával ellátva korlátlanul felhasználja saját weboldalán, közösségi oldalain, kiadványokban, szakmai versenyeken, egyéb megjelenései kapcsán. 
 1. Amennyiben a Megrendelő nem járul hozzá, hogy a Szolgáltató felhasználhassa az elkészült anyagot a portfóliójában, a  Szerződés szerinti Szolgáltatási Díj 30%-a, mint extra költség kerül felszámításra az exkluzív jogokért.
 1. A Szerződés keretében létrejövő felvételek, elkészült fotók és film(ek) céges felhasználása kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával és a Szolgáltatóval megegyezett díj ellenében lehetséges. 
 1. A fotók és filmek social media felhasználása esetén a fotó és film kredit minden esetben feltüntetésre kerül a következők szerint: @artsillustratedstudios
 1. Az elkészült fotókon és filmeken Szolgáltató logója feltüntetésre kerül. 
 1. Megrendelő a fénykép- és videó felvételek készítéséről és a XI/1. pontban írt célból történő felhasználásról értesíti a felvételen megjelent vendégeket, egyéb szereplőket. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelemfelhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény / felvétel során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában, vagy a rendezvényt / felvételt megelőzően is. 
 1. Ha a fénykép- és videó felvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről köteles tájékoztatni az érintettet.
 1. A rendezvényeken / felvételen Szolgáltató minden esetben lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatóját, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.
 1. SZÁMÚ MELLÉKLET ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk Önt a Szolgáltatóval kötött Szerződésben szereplő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja Önt, hogy megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Szolgáltató weboldalán (www.artsillustratedstudios.pro) és székhelyén. 

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 •  Átlátható tájékoztatás:

Jelen adatkezelési tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Szolgáltató – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 • Adathordozhatósághoz való jog:
 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozáshoz való jog:
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

A Szolgáltatóhoz fordulhat, ha ezen jogait szeretné gyakorolni:  1085 Budapest, Baross u. 4.  E-mail: studio@artsillustratedstudios.pro

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol Önnek.